Betingelser

Generelle betingelser for Vinding Lagerhotel

1. Betalingsbetingelser

Depositum
Der indbetales et depositum på Kr. 500.
Det refunderes ved lejeperiodens ophør.

Betaling af leje
Lejen betales månedsvis forud. Lejen forfalder til betaling hver den 1. i måneden. 

Der bliver fremsendt særskilte lejeopkrævninger. Lejer er forpligtet til at indbetale lejebeløbet ved forfald, uanset om lejer har modtaget opkrævning. 

Manglende eller forsinket betaling medfører, at adgangen til det lejede nægtes. Den manglende eller forsinkede betaling udløser et genåbningsgebyr på kr. 200, der opkræves og forfalder til betaling ved genetablering af adgangen til det lejede. 

Ved for sen betaling beregnes der morarente ifølge renteloven. 

Såfremt det skyldige beløb overdrages til inkasso, er lejer forpligtet til at betale udlejer alle omkostninger til inkasso. 

Udlejer er berettiget til at regulere lejen med 3 måneds skriftligt varsel. 

 

2. Opsigelse

Lejers opsigelse
Ønsker lejer at opsige lejeaftalen, skal lejeaftalen opsiges skriftligt senest den 20. i en måned. Lejeaftalen vil i så fald ophøre ved udgangen samme kalendermåned. Hvis lejer opsiger lejeaftalen efter den 20. i en måned, vii lejeaftalen først ophøre ved udgangen at den efterfølgende kalendermåned.

Såfremt lejemålet opsiges, er lejer forpligtet til at betale leje, indtil lejeaftalens ophør, hvor det lejede skal være tømt, ryddet, rengjort samt afleveret uaflåst. Hvis lejemålet ikke er tømt, ryddet, rengjort samt afleveret uaflåst ved udgangen at den måned, hvor lejeaftalen ophører, er lejer forpligtet til at betale leje for den efterfølgende kalendermåned og indtil, at lejemalet er tømt, ryddet, rengjort samt afleveret uaflåst. 

Udlejer kan opsige lejemalet med 3 måneders forudgående skriftligt varsel til fraflytning ved udgangen af en kalendermåned.

 

3. Depot

Lejer får ret til at opbevare varer, møbler etc. i et nærmere bestemt depotrum, der angives i forbindelse med indgåelsen af aftale. Lejer har ikke ret til at opbevare gods andre steder på ejendom end det anviste rum.

4. Anvendelse

Det lejede må kun benyttes til oplagring af tørt gods. 

I det lejede må der ikke ske opbevaring af eksplosivt og brandfarligt gods, trykflasker, brandfarlige væsker, akkumulatorer og lignende. Der må ikke opbevares gods, der på anden vis er farligt. 

Ved oplagring af maskiner skal disse være tømt for olie, benzin og lignende væsker før oplagringen. 

Batterier skal afmonteres elektriske apparater. 

Alle former for madvarer, planter og let fordærvelige varer eller ildelugtende produkter må ikke oplagres. 

Det er ikke tilladt at opbevare dyr i det lejede. 

Lejer er ikke berettiget til at foretage ændringer i det lejede. 

Lejer har ikke ret til at lade opbevare tredjemands gods i det lejede, eller på nogen måde lade tredjemand benytte det lejede uden udlejers skriftlige tilladelse. 

Lejer har ingen afståelsesret og fremlejeret.

5. Lejers adgang

Lejer har alene adgang til det lejede i den af udlejer fastsatte åbningstid. Udlejer er berettiget til at ændre den angivne åbningstid uden forudgående varsel. Udlejer er endvidere berettiget til at lukke for adgang til det lejede, såfremt reparation skal udføres. 

Lejer får adgang til det lejede via automatisk styrede dør samt tekniske anlæg, der betjenes af lejer ved hjælp af kode.

Udlejer kan ikke gøres erstatningsansvarlig for tab eller lignende, der måtte opstå som følge af pludseligt opståede svigt i de automatiske døre og tekniske anlæg. 

Ved indflytning og ophold i det lejede er lejer forpligtet til at færdiggøre indflytningen før lukketid. Ved lukketid atlases døre automatisk, og alarmanlægget kobles til. Lejer skal altid sørge for at porte, døre og vinduer mv. er lukket og låst, når bygningen forlades.

 

6. Aflevering af lejemålet

Ved lejemålets ophør skal det lejede afleveres ryddet, rengjort og i samme stand som ved overtagelsen. 

Såfremt det lejede pa ophørstidspunktet ikke forefindes i den stand, som er angivet ovenfor, er udlejer berettiget til at istandsætte det lejede for lejers regning. Lejer er endvidere pligtig til at betale leje i reetableringsperiode. 

Såfremt lejer ikke senest kl. 12.00 pa fraflytningsdagen har ryddet og rengjort det lejede, er udlejer berettiget til at tømme og rengøre det lejede for lejers regning. Lejer er forpligtet til at betale de faktisk afholdte udgifter, som udlejer afholder i forbindelse hermed, dog minimum kr. 400,-. 

Hvis lejemålet ikke er fraflyttet pa den aftalte fraflytningsdag, skal lejer betale leje til udlejer for hele den kommende måned. 

Udlejer er berettiget til at vælge, i hvilket omfang efterladte gods skal bortskaffes.

 

7. Færdsel

Det er ikke tilladt at medbringe hunde eller andre dyr i det lejede depotrum eller på ejendommens område. 

Af brandforebyggelsesmæssige hensyn må der under ingen omstændigheder efterlades effekter i gangarealer, vindfang eller udendørs pa anlægget. lndbo, varer eller andre effekter, der henstår i det lejede efter lejers fraflytning, vil blive fjernet pa lejers regning. 

Hvis lejer eller tredjemand har en støjende adfærd, udøver fysisk eller psykisk void eller truer herom, kan udlejer uden varsel bortvise lejer eller tredjemand fra ejendommens område.

 

8. Misligholdelse

Hvis lejer er forsinket med betaling af lejen med mere end 10 dage, har udlejer ret til at ophæve lejemålet efter forudgående varsel. Udlejer har i den forbindelse ret til at forhindre lejers adgang til det lejede. 

Såfremt lejemålet ophæves af udlejer, vil udlejer meddele lejer, at lejer har 1 uge til at fjerne det opbevarede gods fra lejemålet. Hvis lejer ikke har tæmt og ryddet lejemålet inden for den givne frist pa 1 uge, kan udlejer bortskaffe eller bortsælge det opbevarede gods. Udlejer kan pa lejers regning fa lavet en vurdering af godsets værdi med henblik pa at vurdere, om der skal ske bortskaffelse eller bortsalg af godset. 

I tilfælde af lejers misligholdelse af nærværende lejeaftale, har udlejer endvidere tilbageholdelsesret i genstande, der på misligholdelsestidspunktet opbevares i lejemålet. Tilbageholdelsesretten udøves til sikkerhed for dækning af ethvert krav, udlejer må have mod lejer, samt rimelige omkostninger, som udlejer kan have i forbindelse med lejers misligholdelse. Effekter, der opbevares i det lejede på tidspunkt for udlejers spærring af rummet, er overgivet til udlejer i håndpant til sikkerhed for ethvert krav, udlejer måtte have mod lejer. 

Lejer meddeler udlejer en uigenkaldelig fuldmagt til bedst muligt at bortsælge de i lejemålets værende ting pa tidspunktet for udlejers spærring af det lejede. Et eventuelt beløb fra salget bruges til at dække ethvert krav, udlejer måtte have mod lejer. 

Udlejers udøvelse af sine rettigheder i henhold til salgsfuldmagten er betinget af, at udlejer med mindst 1 uges forudgående varsel har givet lejer meddelelse om, at lejers effekter vil blive bortskaffet eller bortsolgt, såfremt lejer ikke har tømt og ryddet lejemålet. 

Lejer er forpligtet til at betale leje, indtil det lejede er tømt, ryddet, rengjort samt afleveret uaflåst. 

Ulovlig opbevaring af gods anses endvidere som misligholdelse. I tilfælde af ulovlig opbevaring af gods er udlejer berettiget til at ophæve lejemålet uden forudgående varsel. 

Varsel og ophævelse fremsendes med bindende virkning til den af lejer senest oplyste adresse samt e-mailadresse.

 

9. Forsikring af det opbevarede

De opbevarede effekter er ikke omfattet af udlejers forsikring.

Lejer ma derfor søge afklaring med eget forsikringsselskab, om effekterne er omfattet af lejers egen forsikring. (normalt dækker ens egen forsikring uden merudgift, skal blot informere forsikringsselskabet).

 

10. Ansvar og udlejers adgang til det lejede

Oplagring i det lejede sker for lejers regning og risiko. Udlejer er ikke ansvarlig for eventuelle tab, som lejer måtte lide, ved at lejers gods beskadiges eller bortkommer ved tyveri, brand, vandskade, skadedyr, hærvcerk m.v. Lejer er forpligtet til, i det omfang lejer skønner det fornødent, selv at drage omsorg for tegning af de nødvendige forsikringer. Lejer er erstatningsansvarlig over for tredjemand, såfremt lejers opbevaring af genstande i det lejede forårsager skade pa genstande, der af tredjemand opbevares i tilstødende lejemål.

Lejer er erstatningsansvarlig over for udlejer, såfremt lejer forårsager skader pa det lejede, eller lejers opbevaring af genstande i det lejede forårsager skade pa udlejers ejendom.

Udlejer eller dennes stedfortræder har ret til at få eller skaffe sig adgang til det lejede, når forholdene kræver det, herunder hvis der opstår fare for skader eller lækage, samt med henblik pa udnyttelse af sine rettigheder ved lejers misligholdelse. Udlejer har ligeledes ret til adgang til det lejede efter 8 dages forudgående skriftligt varsel over for lejer, hvis udlejer skal foretage eftersyn, reparation, vedligeholdelse mv. af det lejede. Lejer erklærer, at denne ikke er registeret i RKI.

 

12. GDPR

Vinding Lagerhotel behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende regler om persondatabeskyttelse.

 

13. Øvrigt

Adresseændringer og ændring af telefonnumre, mailadresser m.v. skal straks meddeles til udlejer. 

Meddelelser, som udlejer sender til den seneste af lejers oplyste adresse, er altid bindende for lejer.